Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji w FBSerwis Wrocław sp. z o.o.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest FBSerwis Wrocław sp. z o.o., ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce („FBSerwis”). FBSerwis wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: rodo.fbs@fbserwis.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

FBSerwis będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje o stanie zdrowia typu: nałogi, niepełnosprawność, renta) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie.

Może Pani/Pan, w dowolnym momencie, wycofać każdą z wyrażonych zgód.

Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT oraz inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji celów przetwarzania. Ponadto FBSerwis może przekazać dane osobowe organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Może Pani/ Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres: rodo.fbs@fbserwis.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Jeśli Pani/ Pana aplikacja (CV) została przekazana do FBSerwis w ramach programu poleceń pracowniczych, to źródłem pochodzenia Pani/ Pana danych osobowych jest osoba polecająca Panią/ Pana do pracy w FBSerwis. W takim przypadku kategorie przetwarzanych danych to: (I) imię/ imiona i nazwisko, (II) data urodzenia, (III) dane kontaktowe, a gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku również: (IV) wykształcenie, (V) kwalifikacje zawodowe, (VI) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dodatkowo wśród kategorii przetwarzanych danych, mogą znaleźć się inne dane zawarte przez Panią/ Pana w aplikacji (CV).