Compliance - zgodność

Szanowny Pracowniku,

kultura korporacyjna spółek z Grupy FBSerwis wymaga postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami.
Poniższy formularz służy do anonimowego zgłaszania naruszeń.

Twoje zgłoszenie może dotyczyć:

  • zachowań naruszających przepisy obowiązującego prawa (np. kradzież, oszustwo, łapownictwo, korupcja),
  • zachowań naruszających prawa pracownika (np. mobbing, molestowanie),
  • zachowań nieetycznych,
  • zachowań naruszających dobre imię Spółek z Grupy FBSerwis,
  • zachowań naruszających zasady uczciwej konkurencji,
  • nieprzestrzegania Polityki Compliance,
  • nieprzestrzegania wewnętrznych uregulowań (polityk, procedur, instrukcji operacyjnych),
  • innych zachowań naruszających przepisy prawa.

W celu dokonania zgłoszenia należy WYPEŁNIĆ FORMULARZ.

Formularz można wypełnić anonimowo lub pozostawiając dane osobowe i dane kontaktowe (dowolny kanał komunikacji). Aby zachować anonimowość, dane nie powinny umożliwiać rozpoznania osoby zgłaszającej. Podanie danych osobowych i ujawnienie tożsamości przez osobę zgłaszającą jest dobrowolne i nie jest konieczne do dokonania zgłoszenia. Możliwość kontaktu z osobą zgłaszającą może jednak przyspieszyć wyjaśnienie sprawy. Nie musisz podawać służbowego numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, mogą to być inne dane kontaktowe.

Jeżeli zdecydujesz się na pozostawienie swoich danych osobowych – możesz zapoznać się z informacją na temat zasad ich przetwarzania dostępną TUTAJ.
Twoje zgłoszenie będzie rozpatrzone niezwłocznie przez koordynatora ds. zgodności albo osoby upoważnione (jego weryfikacja może jednak wymagać czasu).

Pamiętaj, że zgłoszenia naruszenia możesz dokonać również za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej z dopiskiem COMPLIANCE, osobiście koordynatorowi ds. zgodności lub przełożonemu.

Adresy email, na które możesz wysłać zgłoszenie:

FBSerwis SA – zgodnosc@fbserwis.pl
FBSerwis Wrocław – zgodnoscwro@fbserwis.pl
FBSerwis Kamieńsk – zgodnosckam@fbserwis.pl
FBSerwis Karpatia – zgodnosckar@fbserwis.pl
FBSerwis Dolny Śląsk – zgodnoscds@fbserwis.pl
FBSerwis Odbiór – zgodnoscodbior@fbserwis.pl

Jeśli Pani/Pan zgłoszenie dotyczy:

FBSerwis S.A. – to Administratorem danych osobowych jest FBSerwis SA z siedzibą w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 („FBSerwis”),

FBSerwis Wrocław sp. z o.o. – to Administratorem danych osobowych jest FBSerwis Wrocław sp. z o.o., ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce („FBSerwis”),

FBSerwis Kamieńsk sp. z o.o. – to Administratorem danych osobowych jest FBSerwis Kamieńsk sp. z o.o., ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk („FBSerwis”),

FBSerwis Dolny Śląsk sp. z o.o. – to Administratorem danych osobowych jest FBSerwis Dolny Śląsk sp. z o.o., Ścinawka Dolna 86, 57-410, Ścinawka Średnia („FBSerwis”),

FBSerwis Karpatia sp. z o.o. – to Administratorem danych osobowych jest FBSerwis Karpatia sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, („FBSerwis”).

FBSerwis Odbiór sp. z o.o. – to Administratorem danych osobowych jest FBSerwis Odbiór sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 („FBSerwis”),

FBSerwis wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: rodo.fbs@fbserwis.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest

- obsługa i archiwizacja zgłoszeń dotyczących możliwych naruszeń/ nieprawidłowości

- ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT oraz inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji celów przetwarzania. Ponadto FBSerwis może przekazać dane osobowe organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Może Pani/ Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres: rodo.fbs@fbserwis.pl

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:

- żądania do nich dostępu,

- sprostowania,

- usunięcia,

- ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.