Jak sprawdzić, czy przedsiębiorca posiada uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami?

2020-03-09

Do 5 marca 2020 r. podmioty posiadające decyzje na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wydaną przed 5 września 2018 r. powinny były złożyć wnioski o zmianę posiadanych decyzji. Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawy pożarowej). Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje utratą uprawnień do kontynuowania działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. Wg danych Ministerstwa Klimatu, na dzień 17.02.2020 wnioski złożyło jedynie 40% zobowiązanych do tego przedsiębiorców. Oznacza to, że wiele podmiotów funkcjonujących na rynku mogło nie zdążyć z aktualizacją uprawnień, a tym samym z dniem 6 marca stracić uprawnienia do gospodarowania odpadami. Niepewność, czy kontrahent jest nadal podmiotem uprawnionym do zbierania lub przetwarzania odpadów, przekłada się na wzrost ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej podmiotów z nim współpracujących.

Sytuację dodatkowo komplikuje brak narzędzi, które pozwalają jednoznacznie zweryfikować, czy dany przedsiębiorca posiada uprawnienia do gospodarowania odpadami. Informacje umieszczone w BDO (Bazie Danych Odpadowych) mogą wprowadzać w błąd, gdyż system nie jest zintegrowany z bazą wpływających wniosków. Podmioty, które nie zaktualizowały uprawnień, znikną z rejestru dopiero, kiedy decyzja o ich wykreśleniu stanie się ostateczna. Oznacza to, że wpisy w rejestrze mogą być nieaktualne – wprowadzające w błąd przez dłuższy czas.

Sam fakt złożenia lub niezłożenia wniosku można dość łatwo ustalić zwracając się do Urzędu Marszałkowskiego lub Starostwa Powiatowego w trybie dostępu do informacji publicznej o stwierdzenie statusu zezwolenia konkretnego podmiotu, np. wnosząc o potwierdzenie, czy dany podmiot posiada ważne zezwolenie na dzień 6 marca 2020 r.

Chcąc uzyskać informację „od ręki”, efektywniejszym sposobem będzie zwrócenie się do kontrahenta o oświadczenie, że złożył on wnioski o zmianę posiadanych decyzji w terminie lub o przedstawienie potwierdzenia złożenia takiego wniosku (kopia/skan pierwszej strony wniosku z pieczątką Starostwa/Urzędu Marszałkowskiego i datą złożenia).

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że nawet jeśli podmiot zobowiązany złożył wniosek w terminie, to mógł być on niekompletny lub dotyczyć wydania nowych decyzji, zamiast zmiany dotychczasowych. W pierwszym przypadku, jeśli podmiot nie usunie braków we wniosku w wyznaczonym terminie, jego uprawnienia wygasną z dniem 6 marca, mimo że procedura trwać będzie zdecydowanie dłużej (wezwanie do uzupełnienia wniosku i czas na jego uzupełnienie). W drugim przypadku, „stare” zezwolenia również wygasną z dniem 6 marca i podmiot nie będzie posiadał uprawnień do gospodarowania odpadami, aż do momentu uzyskania nowego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Oznacza to, że dopóki z ewidencji BDO nie zostaną wykreślone podmioty, które straciły uprawnienia, nie jesteśmy w stanie mieć 100% pewności, co do statusu naszych kontrahentów.

Weryfikacja uprawnień jest istotna, ponieważ dotkliwe kary grożą nie tylko za gospodarowanie odpadami bez odpowiednich pozwoleń, ale również za przekazywanie odpadów podmiotom nieposiadającym takich pozwoleń.