FBSwspolne_0483

Etyka, współpraca, odpowiedzialność i ambicja wyznaczają standardy postępowania obowiązujące w Grupie FBSerwis. To właśnie nasze wartości kształtują zachowania, które następnie generują wyniki.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ

W Grupie FBSerwis wdrożyliśmy System Zarządzania Zgodnością („System Compliance”), którego głównym celem jest zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości. System Compliance na co dzień wspiera także organizację w świadomym i zgodnym z przepisami prowadzeniu naszej działalności.

Podstawowymi – kierunkowymi zasadami Compliance w Grupie FBSerwis są:

  • poszanowanie prawa: działalność FBSerwis musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • etyka i uczciwość: działalność FBSerwis musi być prowadzona w sposób uczciwy, poprzez unikanie i eliminowanie jakichkolwiek form korupcji lub płatnej protekcji albo uzależniania podjęcia przez FBSerwis określonych działań od zapewnienia korzyści majątkowych lub niemajątkowych,
  • transparentność: działalność FBSerwis musi być prowadzona w sposób przejrzysty, przejrzystość działań uzyskiwana jest m.in. poprzez zapewnienie kanałów komunikacji do przyjmowania zgłoszeń stanowiących albo mogących stanowić naruszenie Systemu Compliance,
  • zero tolerancji: dla działań niezgodnych z Systemem Compliance.

 

Jeśli jesteś kontrahentem spółek z Grupy FBSerwis zapoznaj się z kodeksem etyki dla kontrahentów.

KOORDYNATOR DS. ZGODNOŚCI

 Spółki z Grupy FBSerwis powołały Koordynatora ds. Zgodności, którego zadaniem jest m.in.:

  • bieżąca ocena przestrzegania i stosowania Polityki Compliance oraz rozpowszechnianie wiedzy o Systemie Compliance
  • nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania kanałów komunikacji do przyjmowania zgłoszeń stanowiących albo mogących stanowić naruszenie Systemu Compliance
  • podejmowanie działań mających na celu wyjaśnienie zgłoszeń dotyczących możliwości naruszenia Polityki Compliance

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

FBSerwis dąży do utrzymania najwyższych standardów działań, dlatego też dajemy możliwość informowania nas o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących naszej działalności za pomocą poufnego i bezpiecznego kanału przyjmowania zgłoszeń lub pisemnie na adres FBSerwis S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa z dopiskiem COMPLIANCE.

Zgłoś naruszenie