hero-industrial-waste

Kodeks etyki dla kontrahentów FBSerwis

Spółki z Grupy FBSerwis* (dalej jako „FBSerwis”) dążą do stworzenia uczciwych i etycznych relacji ze swoimi usługodawcami, usługobiorcami, dostawcami, nabywcami, podwykonawcami, konsorcjantami, partnerami kontraktowymi („Kontrahent”, „Kontrahenci”).

FBSerwis świadczy usługi w sposób rzetelny i etyczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając bezpieczeństwo i higienę pracy, a także dbając o środowisko naturalne. FBSerwis wymaga i oczekuje, żeby każdy jej Kontrahent prowadząc działalność kierował się takimi samymi zasadami i wartościami.

Niniejszy Kodeks skierowany jest do wszystkich Kontrahentów FBSerwis.

I PRACOWNICY

FBSerwis oczekuje, że Kontrahenci:

 • w swojej działalności zapewniają poszanowanie praw człowieka, chroniąc i wspierając prawa swoich pracowników;
 • są uczciwymi pracodawcami, w szczególności: stosują zasady równego traktowania w miejscu pracy i nie stosują praktyk dyskryminujących, zapewniają odpowiednie warunki pracy, właściwie zarządzają pracownikami a także miejscem pracy;
 • nie stosują i przeciwstawiają się wszelkim przejawom molestowania oraz mobbingu;
 • zapewniają wdrożenie odpowiednich środków w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników;
 • nie zatrudniają osób młodocianych które nie ukończyły 15 roku życia – chyba, że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają taką możliwość;
 • nie tolerują jakichkolwiek form pracy niewolniczej i przymusowej;
 • przestrzegają obowiązujących w powyższym zakresie przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy.

 

II ŚRODOWISKO NATURALNE

FBSerwis oczekuje, że Kontrahenci:

 • dążą do ograniczenia oddziaływania swojej działalności na środowisko naturalne;
 • w swojej działalności nie wykorzystują materiałów niebezpiecznych dla ludzi lub środowiska, o ile ich stosowanie nie jest konieczne z uwagi na przedmiot działalności Kontrahenta;
 • przestrzegają przepisów dotyczących ochrony środowiska i odpadów.

 

III ETYKA BIZNESOWA

FBSerwis oczekuje, że Kontrahenci:

 • przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących zwalczania korupcji, prania pieniędzy oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów;
 • nie uczestniczą w działaniach, które utrudniają konkurencję;
 • nie angażują się w jakiekolwiek formy przekupstwa czy korupcji w celu uzyskania nieuczciwych czy nienależnych korzyści, zarówno rzeczywistych jak i potencjalnych;
 • nie przeznaczą jakiejkolwiek części wynagrodzenia otrzymanego od FBSerwis na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych lub/i osobistych;
 • nie finansują partii politycznych ani organizacji, których podstawowa działalność ma charakter polityczny;
 • nie obiecają, nie zaoferują, nie wręczą żadnemu pracownikowi, współpracownikowi, przedstawicielowi lub osobie trzeciej działającej w imieniu FBSerwis, ani nie przyjmą od żadnego pracownika, współpracownika, przedstawiciela ani osoby trzeciej działającej w imieniu FBSerwis, nienależnych płatności, jakiegokolwiek rodzaju prezentów, datków czy przysług nieobjętych zwyczajową działalnością rynkową,
 • w relacjach z FBSerwis oraz innymi podmiotami unikają i zapobiegają sytuacji powstania konfliktu interesów, rozumianego w szczególności jako posiadanie bezpośrednio lub pośrednio interesu finansowego, ekonomicznego lub innego interesu osobistego, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności;
 • nie nawiązują kontaktów handlowych z podmiotami podlegającymi międzynarodowym sankcjom handlowym nałożonym przez organizację, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub kraj siedziby Kontrahenta oraz przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących międzynarodowych sankcji handlowych przez powyższe organizacje.

 

 

IV DANE OSOBOWE I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

FBSerwis oczekuje, że Kontrahenci:

 • przestrzegają i stosują się do obowiązków nałożonych i wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz regulacji krajowych w obszarze ochrony danych osobowych;
 • edukują i egzekwują od swoich pracowników przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • chronią i zapewniają bezpieczeństwo informacji,
 • chronią i nie ujawniają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa FBSerwis

– w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, uzyskanych w związku ze współpracą z FBSerwis oraz innych informacji określonych przez FBSerwis jako poufne.

 

*FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki zależne FBSerwis S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22)