Mając na celu unowocześnienie Instalacji zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 20a w Tarnowie, a co za tym idzie poprawę jej funkcjonowania i minimalizację jej wpływu na otoczenie, FBSerwis Karpatia planuje modernizację Zakładu.

Hermetyczny proces

Najważniejsza zmiana, która zostanie wprowadzona w ramach modernizacji to likwidacja dwuetapowego procesu stabilizacji odpadów – dzięki temu odpady nie będą przetwarzane w pryzmach na zewnętrznym placu. Cały proces biologicznego przetwarzania odpadów będzie prowadzony jednoetapowo w hermetycznej (szczelnej) instalacji złożonej z ośmiu żelbetowych komór, a wszelkie działania związane z tym procesem, takie jak załadunek odpadów czy obsługa instalacji będą prowadzone w zamkniętej hali wyposażonej
w dwustopniowy system oczyszczania powietrza poprocesowego.

Minimalizacja ilości ścieków

Ponadto wprowadzony zostanie system recyrkulacji całości ścieków technologicznych, który umożliwi ich ponowne wykorzystywanie w procesie. Zminimalizuje to ilość ścieków, które są obecnie transportowane z terenu zakładu do oczyszczalni.

Poprawa standardów PPOŻ

Dzięki rozbudowie dróg pożarowych oraz zwiększeniu ilości wody przeznaczonej do celów przeciwpożarowych podniesione zostaną standardy bezpieczeństwa na terenie zakładu. Dodatkowo, w celu poprawienia organizacji przestrzeni wokół instalacji, wybudowane zostaną zadaszone miejsca magazynowania surowców.

Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego roku spółce FBSerwis Karpatia uda się pozyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w grudniu 2022 roku. Planowany termin zakończenia prac to październik 2023 roku.

Przetwarzanie odpadów

W 2014 r. spółka zakończyła największą w swojej historii inwestycję polegającą na budowie i uruchomieniu Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), posiadającej obecnie status Instalacji Komunalnej. W 2016 roku uruchomiono stację demontażu odpadów wielkogabarytowych, głównie na potrzeb kilkunastu obsługiwanych gmin.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest cel modernizacji Zakładu w Tarnowie?

Celem inwestycji jest unowocześnienie i poprawa funkcjonowania Zakładu oraz minimalizacja uciążliwości procesu biologicznej stabilizacji odpadów komunalnych.

Najważniejsza zmiana, która zostanie wprowadzona w ramach modernizacji to likwidacja dwuetapowego procesu stabilizacji odpadów, dzięki czemu odpady nie będą przetwarzane w pryzmach na zewnętrznym placu. Cały proces biologicznego przetwarzania odpadów będzie prowadzony jednoetapowo w hermetycznej (szczelnej) instalacji złożonej z ośmiu żelbetowych komór, a wszelkie działania związane z tym procesem, takie jak załadunek odpadów czy obsługa instalacji, będą prowadzone w zamkniętej hali wyposażonej w dwustopniowy system oczyszczania powietrza poprocesowego.

Co to są bioreaktory i do czego służą?

Bioreaktory to żelbetowe, hermetyczne, zamykane komory, w których prowadzony jest proces biologicznego rozkładu części organicznej odpadów. Odpady przetwarzane w bioreaktorach są przez kilka tygodni poddawane napowietrzaniu i zraszaniu przy wysokiej temperaturze (ok. 70 stopni Celsjusza), co ma na celu umożliwienie intensywnego rozkładu substancji organicznych i unieszkodliwienie mikroorganizmów chorobotwórczych.

Jakiego rodzaju odpady będą przetwarzane w Zakładzie?

Po modernizacji w Zakładzie w dalszym ciągu będą przetwarzane wyłącznie odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych.

Czy do Zakładu będzie trafiać więcej odpadów niż dotychczas?

Po modernizacji w Zakładzie będzie przetwarzana podobna ilość odpadów komunalnych, jak do tej pory.

W jaki sposób odpady są obecnie przetwarzane w Zakładzie? Czy coś w tej kwestii się zmieni?

Obecnie odpady komunalne przyjmowane w Zakładzie najpierw kierowane są do hali przetwarzania mechanicznego (sortownia), gdzie wydzielona zostaje m.in. część odpadów, które można poddać procesowi biologicznego przetwarzania. Obecnie proces biologiczny prowadzony jest dwuetapowo – pierwsza faza przebiega w bioreaktorach, gdzie odpady są stabilizowane (kompostowane) przez co najmniej 2 tygodnie, po czym poddawane są drugiej fazie procesu, który odbywa się w pryzmach, na otwartym placu przez około 6 tygodni.

Po modernizacji cały proces biologicznego przetwarzania odpadów prowadzony będzie jednostopniowo, w bioreaktorach stanowiących część zamkniętej hali wyposażonej w dwustopniowy system oczyszczania powietrza oraz system recyrkulacji ścieków technologicznych. W nowej technologii przetwarzania nie ma potrzeby prowadzenia drugiego etapu stabilizacji na otwartym placu.

Czy nowa technologia jest już stosowana w Polsce?

Tak, tego typu technologia jest stosowana w wielu instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zarządzanych zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne.

Czy modernizacja zmniejszy uciążliwość zapachową pochodzącą z ul. Komunalnej w Tarnowie?

Przy ul. Komunalnej w Tarnowie zlokalizowane są 3 instalacje komunalne, które mogą być źródłem uciążliwości zapachowej. Zmiana technologii biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu FBSerwis Karpatia ograniczy potencjalne emisje z tego miejsca i przyczyni się do poprawy jakości powietrza w otoczeniu.

Czy zwiększy się ruch pojazdów przyjeżdżających do Zakładu?

Po modernizacji ruch pojazdów pozostanie na podobnym poziomie, co obecnie.

Która część Zakładu zostanie zmodernizowana? Czy Zakład zostanie rozbudowany?

W wyniku modernizacji w miejscu, gdzie obecnie prowadzony jest proces biologicznego przetwarzania odpadów dwuetapowo (w bioreaktorach i pryzmach) powstanie hermetyczna hala, w której proces ten będzie prowadzony jednoetapowo. Hala zostanie wyposażona w dwustopniowy system oczyszczania powietrza oraz system recyrkulacji ścieków technologicznych.

Ponadto poszerzona zostanie droga wewnętrzna, która będzie pełnić funkcję drogi przeciwpożarowej oraz zostanie wybudowany dodatkowy zbiornik na wodę do celów przeciwpożarowych.

Na czy polega hermetyzacja procesów?

Hermetyzacja polega na szczelnym zamknięciu przestrzeni, w której będą przetwarzane odpady. Hala, w której będą odbywać się wszelkie czynności związane z procesem biologicznego przetwarzania odpadów (w tym załadunek i rozładunek bioreaktorów) zostanie wyposażona w bramy szybkobieżne, dwuetapowy system oczyszczania powietrza oraz system recyrkulacji ścieków technologicznych. Bioreaktory, które będą znajdować się wewnątrz hali zostaną dodatkowo zamknięte za pomocą bram o specjalnej konstrukcji. Takie zamykanie procesów służy ograniczaniu możliwych emisji na zewnątrz hali. Powietrze z wnętrza hali będzie odciągane w trybie ciągłym i poddawane oczyszczaniu, dzięki czemu nie będzie możliwości wydostawania się zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz.

Co to oznacza, że powietrze poprocesowe jest oczyszczane w dwóch etapach?

W hali, w której będzie odbywał się proces biologicznego przetwarzania odpadów powietrze z bioreaktorów będzie zasysane przez wentylatory, a następnie kierowane do płuczki kwaśnej, w celu usunięcia amoniaku obecnego w powietrzu poprocesowym – jest to pierwszy etap oczyszczania powietrza podprocesowego. Następnie, w ramach drugiego etapu oczyszczania, powietrze kierowane będzie do biofiltra, gdzie następi drugi etap oczyszczania.

Płuczka kwaśna – urządzenie, które oczyszcza powietrze z nadmiaru zanieczyszczeń w trakcie procesu chemicznego. W przypadku hali biologicznego przetwarzania odpadów w Tarnowie płuczka kwaśna będzie oczyszczać powietrze z amoniaku przy użyciu kwasu siarkowego.

Biofiltr – urządzenie, które umożliwia oczyszczanie powietrza w sposób biochemiczny, czyli przy udziale naturalnie występujących mikroorganizmów. W przypadku hali biologicznego przetwarzania odpadów w Tarnowie biofiltr będzie wykorzystywał mikroorganizmy zasiedlające zrębki drewna.

Kiedy rozpocznie się modernizacja i jak długo potrwa?

Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano na grudzień 2022 roku. Prace potrwają około 12 miesięcy.

Masz dodatkowe pytania? Skorzystaj z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

  ‎1.‎Administratorem danych osobowych jest FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie (01-‎‎204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 („FBSerwis”). Kontakt z FBSerwis jest możliwy poprzez adres ‎e-mail: rodo.fbs@fbserwis.pl lub adres korespondencyjny „Inspektor Ochrony Danych”, ‎FBSerwis S.A. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa.‎

  ‎2.‎ FBSerwis wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Joanna Kuźmińska.

  Z Inspektorem można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych ‎osobowych poprzez adres e-mail rodo.fbs@fbserwis.pl lub na adres korespondencyjny ‎wskazany powyżej.

  ‎3.‎ Cele i podstawa prawna przetwarzania:‎

  W przypadku uzupełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego lub przesłania do FBSerwis ‎zapytania w innej formie, Twoje dane będą przetwarzane w celu:‎

  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub realizacji zamówionego kontaktu,‎
  • obrony i ochrony roszczeń.‎

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie ‎uzasadnionego interesu FBSerwis polegającego na odpowiedzi na uzupełniony formularz lub ‎zadane pytanie oraz obronie i ochronie przed roszczeniami.‎

  ‎4. Okres przetwarzania danych osobowych: ‎

  Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą Twojego zapytania, przechowywać ‎będziemy:‎ przez czas niezbędny do wyjaśnienia Twojej sprawy i udzielenia Ci wyczerpującej odpowiedzi – ‎nie dłużej niż przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń, do czasu wniesienia przez ‎Ciebie skutecznego sprzeciwu.‎

  ‎5.‎ Odbiorcy danych: ‎

  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których FBSerwis realizuje ‎wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Dane osobowe w ‎uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza ‎Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). FBSerwis przekazuje dane osobowe poza EOG ‎wyłącznie gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony. Podmiot danych może uzyskać ‎kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek ‎na adres: rodo.fbs@fbserwis.pl

  ‎6.‎ Prawa podmiotów danych: ‎

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:‎

  a)‎ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,‎

  b)‎ żądania do nich dostępu,‎‎

  c)‎ sprostowania,‎‎

  d)‎ usunięcia,‎‎

  e)‎ ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.

  Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ‎Osobowych.

  Żądanie dotyczące realizacji praw podmiotów danych można skierować na adres ‎korespondencyjny: FBSerwis S.A. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa lub poprzez adres e-‎mail: rodo.fbs@fbserwis.pl

  ‎7.‎ Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na ‎kierowane wnioski.

  ‎8.‎ Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.