Od 1 lipca 2013 roku FBSerwis Karpatia sp. z o.o. (dawniej TRANS-FORMERS KARPATIA Spółka z o.o.) świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Przeworska. Usługa będzie realizowana do 31.12.2022 r.

W czerwcu 2017 r. FBSerwis S.A. sfinalizowała zakup 100% udziałów Trans-Formers Karpatia Spółka z o.o. w Tarnowie. Od końca sierpnia 2017 r. Spółka działa pod nową nazwą – FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. Zmianie uległy adresy skrzynek poczty elektronicznej.
Adresy biur, baz transportowych oraz numery telefonów pozostały bez zmian.

FBSerwis Karpatia działa w południowo-wschodniej Polsce w pasie od Tarnowa, przez Rzeszów, Przemyśl, aż do Krosna. Firma prowadzi działalność w obszarze odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz higieny komunalnej. Spółka posiada regionalną instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tarnowie. Moce przerobowe zakładu wynoszą ponad 50 tysięcy ton rocznie.

INFORMACJE O KONTRAKCIE

FBSerwis Karpatia w Mieście Przeworsku

FBSerwis Karpatia sp. z o.o. (dawniej TRANS-FORMERS KARPATIA Spółka z o.o.) świadczy usługi w ramach kontraktu na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Przeworska. W ramach usługi odbierane są:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady gromadzone selektywnie (w tym papier, tworzywa sztuczne, szkło),
 • odpady wielkogabarytowe.

HARMONOGRAM

Szanowni Klienci,

Przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Miasta Przeworska (posesje wielolokalowe), obowiązujący w 2022 r.

Zespół FBSerwis Karpatia

KONTAKT

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.
Zakład w Przemyślu

Biuro i baza (koordynator): 37-700 Przemyśl, ul. Bakończycka 7
Dojazd komunikacją miejską: 01, 02, 3, 4, 5, 8, 16, 24

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
Sąd Rejonowy dla Miasta Krakowa, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000047175, NIP 8731014995
REGON 850384270
Kapitał zakładowy: 13.000.000,00 PLN, wpłacony w całości

Formularz kontaktowy

  1. Administratorem danych osobowych jest FBSerwis Karpatia sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów („FBSerwis”).

  2. FBSerwis wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Joanna Kuźmińska. Z Inspektorem można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail rodo.fbs@fbserwis.pl lub na adres korespondencyjny „Inspektor Ochrony Danych”, FBSerwis S.A. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

  3. Cele i podstawa prawna przetwarzania:

  W przypadku uzupełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego lub przesłania do FBSerwis zapytania w innej formie, Twoje dane będą przetwarzane w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub realizacji zamówionego kontaktu,
  • obrony i ochrony roszczeń.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu FBSerwis polegającego na odpowiedzi na uzupełniony formularz lub zadane pytanie oraz obronie i ochronie przed roszczeniami.

  4. Okres przetwarzania danych osobowych:

  Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą Twojego zapytania, przechowywać będziemy:

  • przez czas niezbędny do wyjaśnienia Twojej sprawy i udzielenia Ci wyczerpującej odpowiedzi – nie dłużej niż przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń, do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

  5. Odbiorcy danych:

  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których FBSerwis realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). FBSerwis przekazuje dane osobowe poza EOG wyłącznie gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony. Podmiot danych może uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres: rodo.fbs@fbserwis.pl.

  6. Prawa podmiotów danych:

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:

  a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  b) żądania do nich dostępu,

  c) sprostowania,

  d) usunięcia,

  e) ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.

  Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski.

  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.