Gospodarka odpadami w dużym przedsiębiorstwie

2020-08-17

Statystycznie każdy Polak wytwarza ponad 300 kg odpadów rocznie. Niestety śmieci pochodzące z gospodarstw domowych to jedynie około 10% wszystkich odpadów wytwarzanych każdego roku w Polsce. Nie ulega więc wątpliwości, że to przedsiębiorstwa mają decydującą rolę w ograniczaniu negatywnych skutków oddziaływania odpadów na środowisko naturalne.

Po dekadach „dzikiego kapitalizmu” przypadających na końcówkę XX i początek XXI wieku, kiedy prawidłowa gospodarka odpadami traktowana była w wielu przedsiębiorstwach, jako generowanie zbędnych kosztów, obecnie jesteśmy świadkami zmian w mentalności właścicieli firm. Przedsiębiorcy rozumieją, że uzyskiwanie wyższych przychodów kosztem ekologii jest strategią krótkofalową i szkodliwą społecznie, a poszanowanie dla środowiska, może przynieść także zauważalne korzyści ekonomiczne. Okazuje się bowiem, że gospodarowanie odpadami zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez hierarchę postepowania z odpadami przynosi zarówno korzyści ekologiczne, jak i podnosi efektywność procesu produkcyjnego oraz ogranicza koszty przedsiębiorstwa.

 

Hierarchia postępowania z odpadami, obligująca przedsiębiorców do stosowania określonych zasad, jest od wielu lat obecna w przepisach polskiego prawa. Przedstawia ona koncepcję gospodarowania odpadami uwzględniającą korzyści dla środowiska naturalnego. Zgodnie z hierarchią, w pierwszej kolejności należy podjąć działania mające na celu minimalizowanie ilości powstających odpadów. Następny krok, to wprowadzenie ich do ponownego użycia lub poddanie recyklingowi. Najniżej w hierarchii znajduje się odzysk energetyczny oraz unieszkodliwianie (w postaci składowania lub spalania bez odzysku energii).

O ile ograniczanie ilości powstających odpadów możliwe jest do realizacji właściwie jedynie na etapie projektowania i wytwarzania produktu, to kolejne punkty mogą być wdrażane na różnych etapach jego cyklu życia. Każde przedsiębiorstwo musi się zmierzyć z kwestią efektywnego magazynowania i segregacji odpadów oraz logistyki z tym związanej. Dużym ułatwieniem w tym zakresie jest współpraca z profesjonalnymi firmami specjalizującymi się w kompleksowym zarządzaniu odpadami.

Eksperci FBSerwis rozpoczynają pracę z klientem od przeprowadzenia audytu, który polega na sprawdzeniu posiadanych przez klienta decyzji, przyporządkowania odpadów do danej grupy, weryfikacji, jakim procesom zagospodarowania obecnie podlegają, wprowadzeniu (jeśli nie ma) dodatkowej segregacji, a następnie wdrażaniu rozwiązań, które podnoszą efektywność zagospodarowania odpadów. Pomagają w wyborze właściwych kontenerów, urządzeń zmniejszających objętość odpadów oraz organizacji miejsc ich gromadzenia. Niewątpliwym atutem FBSerwis jest także posiadanie nowoczesnej floty oraz własnych instalacji przetwarzania odpadów i składowisk, co gwarantuje pewny i regularny odbiór odpadów od klienta.

Poza ogólnym zobowiązaniem przedsiębiorców do stosowania hierarchii postępowania z odpadami w toku prowadzonej działalności gospodarczej, przepisy polskiego prawa wprowadziły również wymóg uzyskiwania przez przedsiębiorców konkretnych poziomów odzysku i recyklingu dla wybranych rodzajów produktów (m. in. opakowań, baterii i elektroniki). Jeśli przedsiębiorca nie wypełni tego obowiązku, zobowiązany jest do wniesienia tzw. opłaty produktowej. FBSerwis dba o uzyskiwanie z odpadów jak największej ilości surowców wtórnych, dlatego nasi eksperci współpracują z ostatecznymi recyklerami i zakładami przetwarzania, którym dostarczają przygotowane surowce wtórne od naszych klientów. Jedynie to, co nie nadaje się do recyclingu, trafia do instalacji lub na składowiska FBSerwis.

Stosowanie hierarchii postępowania z odpadami powinno być podejściem naturalnym dla wszystkich przedsiębiorstw. Stworzenie infrastruktury służącej gromadzeniu i sortowaniu odpadów należy traktować, jako inwestycję, która w dłuższym okresie pozwoli przedsiębiorstwu na uzyskanie przewagi konkurencyjnej wynikającej z usprawnienia procesów produkcyjnych i lepszego postrzegania firmy przez coraz bardziej świadomych ekologicznie klientów oraz możliwość łatwiejszego sprostania coraz bardziej wyśrubowanym wymogom prawnym w zakresie ochrony środowiska.