Przedsiębiorco: Co się zmieniło w kwestii magazynowania odpadów?

2021-03-22

Niemal każdy rodzaj działalności gospodarczej – zarówno tej małej, jak i prowadzonej na wielką skalę – wiąże się z wytwarzaniem odpadów. Nieważne czy jesteś właścicielem restauracji czy warsztatu samochodowego, jeżeli twoja działalność powoduje powstawanie śmieci, jesteś wytwórcą odpadów. Jeżeli dodatkowo wytwarzasz duże ilości odpadów (powyżej 100 kilogramów odpadów niebezpiecznych lub 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne, niebędących odpadami komunalnymi, w skali roku) powinieneś zwrócić uwagę na nowe przepisy w zakresie magazynowania odpadów, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r. (rozporządzenie Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów).

Nowe przepisy stanowią kolejny krok – po wprowadzeniu monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów – mający na celu przeciwdziałanie nielegalnemu gospodarowaniu odpadami. Uporządkowanie warunków magazynowania odpadów, dotychczas określanych indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy, ma przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu prowadzenia działalności gospodarczej na środowisko naturalne, m.in. ograniczy ilość pożarów miejsc magazynowania odpadów, które bardzo często spowodowane były niewłaściwym ich magazynowaniem, w szczególności brakiem ograniczeń w dostępie osób nieupoważnionych, nadmiernym nagromadzeniem odpadów w danym miejscu i nieprawidłowym zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń znajdujących się w odpadach.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, wszystkie odpady powinny być magazynowane w miejscach uwzględniających ich rodzaj i masę. Muszą być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed rozprzestrzenianiem się poza miejsce magazynowania, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki itd. oraz przed przypadkowym mieszaniem się selektywnie magazynowanych odpadów.

Najważniejsze zmiany w obecnym sposobie magazynowania polegają na:
• doprecyzowaniu sposobu oznakowania miejsca przechowywania odpadów;
Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe oraz zawierać kody odpadów (lista kodów odpadów obowiązujących w 2021 r. została przedstawiona w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.) Należy je umieścić w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający ich łatwe odczytanie.

W przypadku odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej jednej tony, magazynowanie należy prowadzić w wydzielonej, oznakowanej strefie. Oznakowanie musi być czytelne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. W przypadku gdy strefą magazynowania odpadów niebezpiecznych jest budynek lub pomieszczenie w budynku, oznakowanie musi być umieszczone na zewnątrz budynku lub pomieszczenia (przy jego drzwiach wejściowych lub bramie wjazdowej).

Dodatkowo, jeśli odpady niebezpieczne magazynowane są w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach o pojemności powyżej 5 litrów, etykieta informacyjna powinna być umieszczona na każdym z nich.

wprowadzeniu zabezpieczeń mających zminimalizować wpływ czynników atmosferycznych na odpady (jeżeli takie oddziaływanie może spowodować negatywny wpływ odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi)
Wymóg ten może zostać spełniony poprzez umieszczanie odpadów w szczelnych pojemnikach lub pod zadaszeniem. Ustawodawca przewidział również konieczność zabezpieczenia miejsca magazynowania odpadów przed uwolnieniem wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych (gdy mogą powstać wycieki lub wody odciekowe powodujące zanieczyszczenie gleby lub wód).

Regulacje dot. prawidłowego oznakowania miejsc przechowywania odpadów weszły w życie już 1 stycznia 2021 r. W przypadku pozostałych zmian, okres przejściowy na ich zastosowanie wynosi od 12 do 48 miesięcy, w zależności od rodzaju odpadów. Jednak przedsiębiorcy, których dotyczy omawiane rozporządzenie, już dziś powinni być świadomi, jakich modernizacji wymaga dostosowanie wykorzystywanego przez nich miejsca magazynowania odpadów do nowych wymogów, np. umieszczenia odpowiednich oznaczeń czy zakupu odpowiednich pojemników i kontenerów. Magazynowanie odpadów w sposób niezgodny z przepisami podlega bowiem administracyjnej karze pieniężnej, której górna granica wynosi 1 000 000 zł.

Poza przywołanym na wstępie wyłączeniem związanym z ilościami wytwarzanych odpadów, rozporządzenie nie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy prowadząc działalność w swoich domach wytwarzają odpady komunalne, przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (wyłączenie to dotyczy przede wszystkim osób prowadzących drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską czy krawiecką).

Potrzebujesz pomocy w zakresie zagospodarowania odpadów powstających w wyniku Twojej działalności? Skontaktuj się z Nami!